POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. ZPP i član 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 4

Fikcija pristanka na povlačenje

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___VIŠI SUD U ___________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik _______________________advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________ dinara, doneo je na ročištu dana ______ godine sledeće:REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. _____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.