POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. ZPP i član 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 3

Otkazivanje ročišta – član 313. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi ________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.

       

II - OTKAZUJE SE ROČIŠTE zakazano za ___________ godine, u ______ časova.