POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. ZPP i član 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 5

Povlačenje protivtužbe
GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _______________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II  -        PROTIVTUŽBA JE POVUČENA.


III -         Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.