POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. ZPP i član 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 6

Troškovi postupka - delimičan uspeh u parnici - član 149. stav 2. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine:REŠENJEI -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od ____________ dinara sa pripadajućom kamatom, pa se o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. __________/__ od ___________ godine u tom delu UKIDA.


II - Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.