POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU U OBAVEZUJUĆEM DELU

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. ZPP i član 21. stav 1. ZIP) - Varijanta 7

Troškovi postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 153. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine: REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u ______________ Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.