POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU 

U OBAVEZUJUĆEM DELU - Varijanta 4

Fikcija pristanka na povlačenje 

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ____________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ____________________ advokat iz ___________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu dana __________ godine sledeće:


REŠENJE

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. _____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.