POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU 

U OBAVEZUJUĆEM DELU - Varijanta 6

Troškovi postupka - delimičan uspeh u parnici - član 149. stav 2. ZPP

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu za glavnu raspravu u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine:REŠENJEI – TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od ____________ dinara sa pripadajućom kamatom, pa se o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. __________/__ od ___________ godine u tom delu UKIDA.


II - Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.