POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU 

U OBAVEZUJUĆEM DELU - Varijanta 7

Troškovi postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 153. stav 1. ZPP

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine: REŠENJE


       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II -        OBAVEZUJE SE TUŽILAC da tuženom naknadi troškove postupka u iznosu od 42.113,83 dinara, u roku od 15 dana.