POVLAČENJE TUŽBE I UKIDANJE REŠENJA O IZVRŠENJU 

U OBAVEZUJUĆEM DELU - Varijanta 5

Povlačenje protivtužbe

(Član 196. stav 2. i član 463. stav 1. ZPP u vezi člana 21. stav 1. ZIP)
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -         TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.


II  -         PROTIVTUŽBA JE POVUČENA.


III -         Svaka stranka snosi svoje troškove parničnog postupka, a navedeno rešenje o izvršenju se ukida u pogledu troškova.