POVLAČENJE TUŽBE (Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Troškovi postupka - član 153. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U __________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _______________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE 

       

I -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ______________ dinara, u roku od 8 dana.