POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Troškovi postupka - član 153. stav 1. ZPP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE 

       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -         OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ______________ dinara, u roku od 8 dana.