POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 3

Ukidanje privremene mere - član 297. ZIP

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U _______________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -        UKIDA SE rešenje ovog suda P. ____________ od ________ godine o određivanju privremene mere.