POVLAČENJE TUŽBE 

(Član 196. stav 1. ZPP) - Varijanta 1

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.