POVLAČENJE TUŽBE - Varijanta 1

(član 196. stav 1. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE

       

I - TUŽBA JE POVUČENA.