POVLAČENJE TUŽBE (član 196. stav 1. ZPP) 

TROŠKOVI POSTUPKA (član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

 GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE 

       

I  -         TUŽBA JE POVUČENA.


II -        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od _____________ dinara, u roku od 8 dana.