POVLAČENJE TUŽBE, ODUSTANAK OD PRIGOVORA I ODRŽAVANJE 

REŠENJA O IZVRŠENJU NA SNAZI ZA TROŠKOVE

(Član 196. stav 2, član 463. st. 1. i 2. i član 153. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.


II -         Navedeno rešenje o izvršenju OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _____________, od ___________ godine do ___________ godine.