POVLAČENJE TUŽBE, ODUSTANAK OD PRIGOVORA I ODRŽAVANJE REŠENJA 

O IZVRŠENJU NA SNAZI ZA TROŠKOVE

(član 196. stav 2, član 463. st. 1. i 2. i član 153. stav 1. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi ________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.


II  -        Navedeno rešenje o izvršenju OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu kamatu po Zakonu o visini stope zatezne kamate na iznos glavnog duga od _____________, od ___________ godine do ___________ godine.


III -         Navedeno rešenje o izvršenju ODRŽAVA SE na snazi u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu troškove izvršenja u iznosu od __________ dinara.