POVLAČENJE TUŽBE, UKIDANJE PLATNOG NALOGA 

I ODRŽAVANJE NA SNAZI ZA TROŠKOVE 

(Član 196. stav 2, član 463. stav 1. i član 153. stav 1. ZPP) - Varijanta 2

Odbijanje tuženikovog zahteva za troškove

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___VIŠI SUD U ___________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJE

       


I -         TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II - Navedeni platni nalog ODRŽAVA SE NA SNAZI u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.