Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 1),  i člana ______ Statuta __________

                                                                                                                                                                                               


 

_____________________________________ 2, dana _______ godine, doneo je

           (nadležni organ poslodavca – npr. direktor)


 


 


 

P R A V I L N I K 3


 

O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA


 

______________________________________

(naziv i sedište poslodavca)


 


 


 

I. OPŠTE ODREDBE


 

Član 1.


 

Ovim pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, kao i potreban broj izvršilaca (shodno članu 24. stav 2. Zakona o radu).


 

Ovim pravilnikom se utvrđuju i poslovi pri čijem vršenju zaposleni ima posebna ovlašćenja i odgovornosti, uređuju se način rukovođenja i funkcionalna povezanost organizacionih delova, odgovornost za izvršavanje poslova i zadataka, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad poslodavca.


 


 

Član 2.


 

Poslodavac je registrovan za obavljanje delatnosti _________________________________ , kao pretežne delatnosti (shodno Uredbi o Klasifikaciji delatnosti - "Sl. glasnik RS", broj 54/2010).


 

Poslodavac  obavlja više delatnosti, od kojih su najznačajnije sledeće:


 

1 - u okviru __________ delatnosti:


 

1.1. ___________________________________;

       

1.2. ___________________________________;

       

1.3. ___________________________________.


 

2 - u okviru __________ delatnosti:


 

2.1. ___________________________________;

       

2.2. ___________________________________;

       

2.3. ___________________________________, itd. 4


 


 

Član 3.