PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - DOBROVOLJNA - VANSUDSKA  LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 2

Postupak dobrovoljne - vansudske likvidacije pokrenut je nad privrednim društvom - tužiocem

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       


OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA.


II - Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.