PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - DOBROVOLJNA - VANSUDSKA  LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 1

Postupak dobrovoljne - vansudske likvidacije pokrenut je nad tuženim privrednim društvom

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ___________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         PREKIDA SE POSTUPAK.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.