PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - DOBROVOLJNA - VANSUDSKA  LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 2

Postupak dobrovoljne - vansudske likvidacije pokrenut je nad privrednim društvom - tužiocem

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


       

VIŠI SUD U _________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi ___________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.