PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - DOBROVOLJNA 
- VANSUDSKA  LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 1

Postupak dobrovoljne - vansudske likvidacije pokrenut 
je nad tuženim privrednim društvom

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi __________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         PREKIDA SE POSTUPAK.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.