PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - DOBROVOLJNA - VANSUDSKA  LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 1

Postupak dobrovoljne - vansudske likvidacije pokrenut je nad tuženim privrednim društvom

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, radi ______________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -        PREKIDA SE POSTUPAK.


II  -        Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.