PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - DOBROVOLJNA 
- VANSUDSKA  LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA - Varijanta 2

Postupak dobrovoljne - vansudske likvidacije pokrenut 
je nad tuženim privrednim društvom - tužiocem

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, radi ____________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.