PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - LIKVIDACIJA BANKE - Varijanta 1

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim

(član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         PREKIDA SE POSTUPAK.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.