PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - LIKVIDACIJA BANKE - Varjanta 1

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ____________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         PREKIDA SE POSTUPAK.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.