PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - LIKVIDACIJA BANKE - Varijanta 2

Prekid postupka u odnosu na tužioca prvog reda kao običnog suparničara

(član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ___________________ i to sudija ________________________________ kao sudija pojedinac, sporu tužilaca: 1. ________________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________________ 2. __________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________ protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________ advokat iz _______________, radi ________________, vrednost predmeta spora __________________________ dinara, van ročišta, dana ________________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        PREKIDA SE POSTUPAK u odnosu na tužioca prvog reda: _________________________ ______________________________________________.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.