PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - LIKVIDACIJA BANKE - Varijanta 2

Prekid postupka u odnosu na tužioca prvog reda kao običnog suparničara

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ___________________ i to sudija _____________________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužilaca: 1. __________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ___________________________ 2. _________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _________________ protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik _______________ advokat iz ________________, radi _______________, vrednost predmeta spora ___________________ dinara, van ročišta, dana ______________ godine, doneo je:REŠENJEI -         PREKIDA SE POSTUPAK u odnosu na tužioca prvog reda: _________________________ ___________________________.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.