PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - LIKVIDACIJA BANKE - Varjanta 3

Postupak likvidacije otvoren je nad tužiocem

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___


       

VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, protiv tuženog ____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ___________________, radi _____________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.