PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - LIKVIDACIJA BANKE - Varjanta 2

Prekid postupka u odnosu na tužioca prvog reda kao običnog suparničara

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___VIŠI SUD U ____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, sporu tužilaca: 1. ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz __________________ 2. ______________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz __________________ protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ________________________ advokat iz ____________, radi _________________, vrednost predmeta spora _______________ dinara, van ročišta, dana ________________godine, doneo je:REŠENJE


I - PREKIDA SE POSTUPAK u odnosu na tužioca prvog reda: __________________________ _____________________________________________.


II - Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.