PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 5

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI    -         POSTUPAK SE PREKIDA.


II   -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.

       

III  -         OTKAZUJE SE ROČIŠTE zakazano za ________ godine, u ______ časova.