PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 6

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim prvog reda

(član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _____________ i to sudija ______________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. ____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________________, i 2. __________________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz ________________,  radi _____________, vrednost predmeta spora __________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na prvotuženog: _______________________________ ______________________________________


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.