PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 6

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim prvog reda

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora _________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na prvotuženog: _______________________________________________________________________


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.