PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 3

Postupak likvidacije otvoren je nad tužiocem

(Član 214. tačka 5. ZPP)





Grb



REPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)




_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog __________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi ______________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:



REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.