PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 4

Postupak likvidacije  ponovo je otvoren posle obustave likvidacije, 
nad tuženim suparničarima

(član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija ___________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ______________________________, i 2. ___________________________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.