PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 4

Postupak likvidacije  ponovo je otvoren posle obustave likvidacije, 
nad tuženim suparničarima

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija _______________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ________________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženih: 1. ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ______________________, i 2. _______________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.