PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 4

Postupak likvidacije ponovo je otvoren posle obustave likvidacije 
nad tuženim suparničarima

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___VIŠI SUD U ______________ i to sudija _________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, protiv tuženih: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ___________________, i 2. _________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ____________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.