PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 2

Prekid postupka u odnosu na tužioca prvog reda kao običnog suparničara

(član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužilaca: 1. ___________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________ 2. _____________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _____________ protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik __________ advokat iz _____________, radi ________________, vrednost predmeta spora __________________________ dinara, van ročišta, dana ________________godine, doneo je:


REŠENJE


I -         PREKIDA SE POSTUPAK u odnosu na tužioca prvog reda: __________________________ _____________________________________________________________.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.