PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 2

Prekid postupka u odnosu na tužioca prvog reda kao običnog suparničara

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ______________________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužilaca: 1. __________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________ 2. _____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________ protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik __________________________ advokat iz ____________________, radi ________________, vrednost predmeta spora __________________________ dinara, van ročišta, dana ________________ godine, doneo je:REŠENJEI -         PREKIDA SE POSTUPAK u odnosu na tužioca prvog reda: _____________________________________________________________.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.