PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 2

Prekid postupka u odnosu na tužioca prvog reda kao običnog suparničara

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _____________________ i to sudija ___________________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužilaca: 1. _______________________________________, čiji je punomoćnik _________________________________, advokat iz ____________________ 2. ______________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz __________________ protiv tuženog ___________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________ advokat iz ______________, radi _________________________, vrednost predmeta spora ______________________ dinara, van ročišta, dana ________________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         PREKIDA SE POSTUPAK u odnosu na tužioca prvog reda: __________________________ __________________________________.


II - Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.