PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 5

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       

       

VIŠI SUD U ________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ____________________, radi _______________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I   -         POSTUPAK SE PREKIDA.


II  -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.