PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - Varijanta 6

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim prvog reda

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)
_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U _____________ i to sudija _________________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženih: 1. __________________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ________________________, i 2. ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________,  radi ______________, vrednost predmeta spora ____________  dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA u odnosu na prvotuženog: _______________________________


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.