PREKID PARNIČNOG POSTUPKA 
- LIKVIDACIJA FINANSIJSKE ORGANIZACIJE - Varijanta 1

Postupak likvidacije otvoren je nad tuženim

(član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___
       

OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz _____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ___________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         PREKIDA SE POSTUPAK.


II -         Postupak će se nastaviti kada likvidacioni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.