PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – PRESTANAK PRAVNOG LICA - Varijanta 2

Brisanje javnog preduzeća iz Registra privrednih subjekata 

na osnovu posebnog zakona

 (član 214. tačka 4. ZPP) 
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U _______________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, danaREŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada pravni sledbenik pravnog lica preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.