PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – PRESTANAK PRAVNOG LICA - Varijanta 1

Statusna promena

(član 214. tačka 4. ZPP) 

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ________________ i to sudija _____________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, danaREŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada pravni sledbenik pravnog lica preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.