PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – PRESTANAK PRAVNOG LICA 

(Član 214. tačka 4. ZPP) - Varijanta 1

Statusna promena

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog _________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, danaREŠENJEI -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada pravni sledbenik pravnog lica preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.