PREKID PARNIČNOG POSTUPKA – PRESTANAK PRAVNOG LICA 

(Član 214. tačka 4. ZPP) - Varijanta 1

Statusna promena

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)


_______ P ____/___

       


VIŠI SUD U __________________ i to sudija ______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, danaREŠENJEI - POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II - Postupak će se nastaviti kada pravni sledbenik pravnog lica preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.