PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ BANKE 

(Član 214. tačka 5. ZPP)


GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U _________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, protiv tuženog _____________________________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz ____________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -         Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.