PREKID PARNIČNOG POSTUPKA - STEČAJ BANKE

(Član 214. tačka 5. ZPP)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)

_______ P ____/___VIŠI SUD U ________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________, čiji je punomoćnik _____________________________, advokat iz ____________________, radi _________________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, van ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE


I  -         POSTUPAK SE PREKIDA.

       

II -        Postupak će se nastaviti kada stečajni upravnik preuzme postupak, ili kada ga sud na predlog protivne strane pozove da to učini.